استراتژی و برنامه‌ها

 

چشم انداز شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن :

 

- يكي از موفق ترين شركت هاي سرمايه گذاري در زمينه به حداكثر رساندن منافع پايدار و ميان مدت سهامداران با استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري 

- قرار گرفتن در جايگاه سه شركت برتر بورس

- يك شركت سرمايه گذاري دانايي محور متكي بر دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پيشرو در امر تعامل دانش در بازار سرمايه

 

 

 

ماموريت :

 

شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن ماموريت دارد تا به عنوان يكي از شركت هاي موفق و سود‌آور سرمايه گذاري در ايران، با تمركز بر ايجاد ارزش افزوده و سودآوري، تمركز مهارت هاي خود را در چارچوب برنامه ها و سياست گذاري هاي توسعه اقتصادي كشور به حداكثر رسانده و با ايجاد طرح هاي جديد، خود را نو آور و پيشرو معرفي مي كند.