شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن - ساير
 
ساير

    

             تغيير مديران

             خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال منتي به 31 شهريور 1388

             پرداخت سود سهام