شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن - پرتفوي سهام
 
پرتفوي سهام

 

      سال مالي 89-88

 

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/08/30

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/07/30

 

      سال مالي 88-87

 

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/06/31

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/05/31

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/04/31

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/03/31

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/02/31

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 88/01/31

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 87/12/29

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 87/11/30

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 87/10/30

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 87/09/30

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 87/08/30

           صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري در تاريخ 87/07/30