اخبار
فروش زمین ومستحدثات کارخانه آبفر
شرکت سرمایه گذاري صنعت ومعدن درنظرداردزمین ومستحدثات کارخانه آبفر رابامشخصات زیر ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند
شرکت سرمایه گذاري صنعت ومعدن درنظرداردزمین ومستحدثات کارخانه آبفر رابامشخصات زیر ازطریق مزایده
1396 لغایت سه شنبه /11/ عمومی به فروش برساند.علاقه مندان به شرکت درمزایده می تواننداز روزشنبه 07
1396/11/17 ازساعت 8:30 الی 13:30 جهت بازدیدوخریداسناد مزایده به آدرس تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص
کرج مراجعه فرمایند. - قیمت پایه معادل 200.000.000.000 ریال (دویست میلیاردریال)می باشد. - مهلت تحویل
1396 می باشد. - بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ /11/ پیشنهادها تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 17
1396/11/18 ساعت 14 خواهدبود. - مشخصات: 1- مساحت زمین 13875 مترمربع 2- مساحت مستحدثات
6216 مترمربع 3- مساحت ساختمان نیمه تمام 1995 مترمربع 4- چاه آب به عمق 120 متر و خروجی 4 اینچ با
گاز شهري فروش به صورت قطعی ونقدي خواهد بود. - KVA 6 منبع هوایی 5- برق 818
اطلاعات فروش سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن
فروش تعداد31.520.000 سهم معادل 26.27 درصد سرمایه ثبت شده شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص)
- فروش تعداد31.520.000 سهم معادل 26.27 درصد سرمایه ثبت شده شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص) به شماره ثبت 100289 وشناسه ملی 10101442691 متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن(سهامی عام)
شرح موضوع و فرایند :
- پیرو آگهی مزایده فروش تعداد31.520.000 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) در شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (معادل 26.27 درصد از کل سهام) بصورت یکجا و نقد،منتشره درروزنامه اطلاعات شماره 26919 مورخ 28/10/1396،بازگشایی پاکات پیشنهادقیمت طبق اعلام قبلی راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 انجام گردید و برنده مزایده مشخص شد.

نتایج برگزاری مزایده:
- باتوجه به رویت پاکت پیشنهادقیمت توسط حاضرین واطمینان از مخدوش نبودن آن،پس ازبازگشایی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 51871 تهران وشناسه ملی010100970248 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن معرفی گردید
اطلاعات فروش سهام شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن
فروش تعداد 20.997.200 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام)
موضوع مزایده:
- فروش تعداد 20.997.200 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) و تعداد 1.750 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه (سهامی خاص) جمعاًمعادل 14.999 درصد درشرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن(سهامی خاص).
شرح موضوع و فرآیند:
- پیرو آگهی مزایده فروش 14.999 درصد از سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن (سهامی خاص)بصورت یکجا وشرایطی و بصورت نقد و یانقد و اقساط متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن(سهامی عام) وشرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه (سهامی خاص)،منتشره درروزنامه اطلاعات شماره 26919 مورخ 28/10/1396 ، بازگشایی پاکات پیشنهادقیمت طبق اعلام قبلی راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 انجام گردید وبرنده مزایده مشخص شد.
نتایج برگزاری مزایده:
- باتوجه به رویت پاکت پیشنهادقیمت توسط حاضرین واطمینان از مخدوش نبودن آن،پس ازبازگشایی،شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن به شماره ثبت 463682 تهران وشناسه ملی 14004552979 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن مشخص گردید
اطلاعات فروش سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام)
فروش تعداد31.520.000 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام)
- پیرو آگهی مزایده فروش تعداد31.520.000 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) در شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (معادل 26.27 درصد از کل سهام) بصورت یکجا و نقد،منتشره درروزنامه اطلاعات شماره 26919 مورخ 28/10/1396،بازگشایی پاکات پیشنهادقیمت طبق اعلام قبلی راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 انجام گردید و برنده مزایده مشخص شد.
نتایج برگزاری مزایده:
- باتوجه به رویت پاکت پیشنهادقیمت توسط حاضرین واطمینان از مخدوش نبودن آن،پس ازبازگشایی،شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن به شماره ثبت 463682 تهران وشناسه ملی 14004552979 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 51871 تهران وشناسه ملی010100970248 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن معرفی گردیدند.
اطلاعات فروش شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن(سهامی خاص)
اطلاعات فروش شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن(سهامی خاص)
شرح موضوع و فرآیند:
- پیرو آگهی مزایده فروش 14.999 درصد از سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن (سهامی خاص)بصورت یکجا وشرایطی و بصورت نقد و یانقد و اقساط متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن(سهامی عام) وشرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه (سهامی خاص)،منتشره درروزنامه اطلاعات شماره 26919 مورخ 28/10/1396 ، بازگشایی پاکات پیشنهادقیمت طبق اعلام قبلی راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 انجام گردید وبرنده مزایده مشخص شد.
- پیرو آگهی مزایده فروش تعداد31.520.000 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) در شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (معادل 26.27 درصد از کل سهام) بصورت یکجا و نقد،منتشره درروزنامه اطلاعات شماره 26919 مورخ 28/10/1396،بازگشایی پاکات پیشنهادقیمت طبق اعلام قبلی راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 انجام گردید و برنده مزایده مشخص شد.

نتایج برگزاری مزایده:
- باتوجه به رویت پاکت پیشنهادقیمت توسط حاضرین واطمینان از مخدوش نبودن آن،پس ازبازگشایی،شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن به شماره ثبت 463682 تهران وشناسه ملی 14004552979 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 51871 تهران وشناسه ملی010100970248 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن معرفی گردیدند.
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن حامی هشتمین کنفرانس نظام تامین مالی ایران
هشتمین دوره «کنفرانس نظام تامین مالی در ایران» در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در مرکز همایشهای صدا و سیما و به مدیریت «گروه مالی و سرمایه‏ گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف» برگزار خواهد شد که همانند سالیان گذشته این برنامه از مشارکت بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای معتبر و معظم بازار پول و سرمایه کشور برخوردار خواهد بود.
هشتمین دوره «کنفرانس نظام تامین مالی در ایران» در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در مرکز همایشهای صدا و سیما و به مدیریت «گروه مالی و سرمایه‏ گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف» برگزار خواهد شد که همانند سالیان گذشته این برنامه از مشارکت بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای معتبر و معظم بازار پول و سرمایه کشور برخوردار خواهد بود.
طی سال‏ های اخیر این کنفرانس محلی برای تبادل نظر و آشنایی تعداد زیادی از کارشناسان، مدیران و علاقه‏ مندان مسائل مالی با سازوکارها و عملکردهای ابزارها، شیوه‏ ها و نهادهای نوین ‏‏تأمین مالی در پروژه‏ های مختلف بوده است. تمرکز کنفرانس پیش رو بر توسعۀ نوآوری‌‏های مالی در ایران و استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بین‏ المللی برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی بین‏ المللی می‏ باشد. همچنین ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت بانک‏ ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حضور مناسب و شایسته نهادها و ارگان‏ های صنعتی و اجرایی، مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و طراحی کارگاه‏ های آموزشی و نشست‏های تخصصی مورد نیاز نظام تأمین مالی کشور از دیگر رویکردهای این کنفرانس در سال جاری خواهد بود.
بر این اساس، با توجه به رویکرد شرکت در ایجاد نقشی موثر در تامین مالی گروه بانک صنعت و معدن و کمک به پیشرفت بازار مالی کشور ، سرمایه گذاری صنعت و معدن با تقبل بخشی از هزینه های برگزاری این کنفرانس، تلاش نمود تا بعنوان «حامی مالی» به ایفای تعهد اجتماعی خود در حوزه کسب و کار تخصصی و بازار مالی کشور بپردازد .
شایان ذکر است این شرکت مسئولیت برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان " روشهای تامین مالی از طریق ابزار صندوق پروژه " را در حاشیه این همایش و در تاریخ 25 بهمن ماه به عهده دارد .
هشتنمین کنفرانس توسعه نظام مالی و سرمایه گذاری در ایران
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن حامی هشتنمین کنفرانس توسعه نظام مالی و سرمایه گذاری در ایران
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن حامی هشتنمین کنفرانس توسعه نظام مالی و سرمایه گذاری در ایران
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 95/03/31 (حسابرسی شده)
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 95/03/31 (حسابرسی شده)
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن
بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن(سهامی‌عام) در تاریخ 22/12/94 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

1) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30/09/94 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2) سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 95 انتخاب گردید.
3) روزنامه های‌ دنیای اقتصاد و اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌ های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی 95 انتخاب گردید.
4) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره ماهیانه مبلغ 000ر000ر7 ریال (ناخالص) تصویب گردید.
5) سود نقدی هر سهم به مبلغ 70 ریال تقسیم گردید.
6) مبلغ 500ر3 میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره تقسیم گردید.
7) اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:
- گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
- بانک صنعت و معدن
- سرمایه گذاری ایران و فرانسه
- گروه توسعه مالی مهر آیندگان
- لیزینگ صنعت و معدن
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن سال مالی منتهی 30/9/94
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1394/12/22 درمحل سالن همايشهاي رازي واقع در تران بزرگراه شهيد همت غرب ، بين تقاطع شيخ فضل ا... نوري و شهيد چمران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .
1    2    3    4    »