شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن - اعضای هیئت مدیره
 
اعضای هیئت مدیره

 

 

 

 

 
 

رديف

شخصيت حقوقی عضو هيات مديره

شخصيت حقيقی عضو هيات مديره

سمت

1

شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند

مجتبی هراتی نیک

رئيس هيئت مديره

2

ليزينگ صنعت و معدن

امیر تقی خان تجریشی 

عضو هيات مديره و مديرعامل

3

شركت سرمايه گذاري ايران و فرانسه

سید محمد باقر غروی نخجوانی 

عضو هيات مديره

4

بانک صنعت و معدن

سید محمد بیاتیان

عضو هيات مديره

5

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 

محمدرضا عربی مزرعه شاهی 

عضو هيات مديره