شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن - تاریخچه
 
تاریخچه

شـــركت ســرمــايه‌گـذاري صنعت و مـــعدن ( سهامي عــام ) در تاريخ 2/7/1362 تحت نـــام «شركت لامپ البرز ـ سهامي خاص» در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران بـه ثبت رسيـــد ودرتاريــــخ 12/3/1375 نام شركت به " شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن (سهامي عام ) " تغيير يافت .تقاضاي پذيرش شركت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 25/12/1376 مورد تأييد هيئت پذيرش قرار گرفت واز تاريخ 31/6/1377 اولين معامله بر روي سهام شركت انجام گرديد .

بر اســـاس آخــرين تغييرات انجام شده در اساسنامه شركت درمجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ،موضوع فعاليت شركت طبق ماده2 اساسنامه عبارت از:

« سرمايه گذاري و مشاركت در شركتها و مجتمعها و طرحها و واحدهاي توليدي وصنعتي بازرگاني ، خدماتي و نيز مبادرت به هرگونه عمليات مالي ، پولي و بازرگاني و نيز خريد وفروش كالا و سهام»مي باشد.

با توجه به درصد مالكيت شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن در شركتهاي سرمايه پذير، اين شركت در 29 مورد از شركتهاي زيرمجموعه داراي عضو هيات مديره مي باشد.

شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن با در اختيار داشتن 49 عضو هيات مديره در شركتهاي زيرمجموعه ، بر 1.594 ميليارد ريال از سرمايه گذاري هاي خود كنترل مديريتي دارد.

سهم كنترل مديريتي ازكل سبد سهام شركتهاي بورسي معادل 43 درصد و در سبد شركتهاي غيربورسي معادل 64 درصد مي باشد (49 درصد كل سرمايه گذاري ها).