صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 95/03/31 (حسابرسی شده)
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 95/03/31 (حسابرسی شده)