اطلاعات فروش سهام شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن
فروش تعداد 20.997.200 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام)
موضوع مزایده:
- فروش تعداد 20.997.200 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) و تعداد 1.750 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه (سهامی خاص) جمعاًمعادل 14.999 درصد درشرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن(سهامی خاص).
شرح موضوع و فرآیند:
- پیرو آگهی مزایده فروش 14.999 درصد از سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن (سهامی خاص)بصورت یکجا وشرایطی و بصورت نقد و یانقد و اقساط متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن(سهامی عام) وشرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه (سهامی خاص)،منتشره درروزنامه اطلاعات شماره 26919 مورخ 28/10/1396 ، بازگشایی پاکات پیشنهادقیمت طبق اعلام قبلی راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 انجام گردید وبرنده مزایده مشخص شد.
نتایج برگزاری مزایده:
- باتوجه به رویت پاکت پیشنهادقیمت توسط حاضرین واطمینان از مخدوش نبودن آن،پس ازبازگشایی،شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن به شماره ثبت 463682 تهران وشناسه ملی 14004552979 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن مشخص گردید