اطلاعات فروش سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن
فروش تعداد31.520.000 سهم معادل 26.27 درصد سرمایه ثبت شده شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص)
- فروش تعداد31.520.000 سهم معادل 26.27 درصد سرمایه ثبت شده شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص) به شماره ثبت 100289 وشناسه ملی 10101442691 متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن(سهامی عام)
شرح موضوع و فرایند :
- پیرو آگهی مزایده فروش تعداد31.520.000 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) در شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (معادل 26.27 درصد از کل سهام) بصورت یکجا و نقد،منتشره درروزنامه اطلاعات شماره 26919 مورخ 28/10/1396،بازگشایی پاکات پیشنهادقیمت طبق اعلام قبلی راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 انجام گردید و برنده مزایده مشخص شد.

نتایج برگزاری مزایده:
- باتوجه به رویت پاکت پیشنهادقیمت توسط حاضرین واطمینان از مخدوش نبودن آن،پس ازبازگشایی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 51871 تهران وشناسه ملی010100970248 به عنوان برنده مزایده سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن معرفی گردید