فروش زمین ومستحدثات کارخانه آبفر
شرکت سرمایه گذاري صنعت ومعدن درنظرداردزمین ومستحدثات کارخانه آبفر رابامشخصات زیر ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند
شرکت سرمایه گذاري صنعت ومعدن درنظرداردزمین ومستحدثات کارخانه آبفر رابامشخصات زیر ازطریق مزایده
1396 لغایت سه شنبه /11/ عمومی به فروش برساند.علاقه مندان به شرکت درمزایده می تواننداز روزشنبه 07
1396/11/17 ازساعت 8:30 الی 13:30 جهت بازدیدوخریداسناد مزایده به آدرس تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص
کرج مراجعه فرمایند. - قیمت پایه معادل 200.000.000.000 ریال (دویست میلیاردریال)می باشد. - مهلت تحویل
1396 می باشد. - بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ /11/ پیشنهادها تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 17
1396/11/18 ساعت 14 خواهدبود. - مشخصات: 1- مساحت زمین 13875 مترمربع 2- مساحت مستحدثات
6216 مترمربع 3- مساحت ساختمان نیمه تمام 1995 مترمربع 4- چاه آب به عمق 120 متر و خروجی 4 اینچ با
گاز شهري فروش به صورت قطعی ونقدي خواهد بود. - KVA 6 منبع هوایی 5- برق 818